Nikako da uvedu red u finansiranje NVO

Piše: Objavljeno: 18/03/2023
featured image

Foto: Ilustracija, pixabay

Zbog prošlogodišnjih organizacionih promjena kada je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava podijeljeno na dva resora, Državna revizorska institucija (DRI) je podijelila i preporuke date u negativnoj i uslovnoj reviziji za 2021. godinu na zakonitost poslovanja i finansije, pa je Ministarstvo pravde (MP) zaduženo sa 18, a Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava (MLJMP) sa 21 preporukom, piše Pobjeda.

Preporuke

Revizori su utvrdili da je MP od toga realizovalo 12 preporuka, jednu djelimično, jednu nije, dok se za četiri nije mogao utvrditi status. S druge strane, MLJMP je realizovalo samo dvije, za šest se nijesu mogli uvjeriti kakav im je status, dok je njih 13 u fazi realizacije. Zbog toga će novi izvještaj morati da dostave do kraja novembra, a revizori će sa ovim upoznati nadležne skupštinske odbore.

Revizori se nijesu mogli uvjeriti da li je i u kojoj mjeri MP realizovalo preporuke u vezi oporezivanja primanja, upoređivanja podataka iz knjigovodstva sa glavnom knjigom trezora, avansnog plaćanja te korišćenja budžetskih rezervi, dok je isti stav i prema MLJMP u vezi više stavki koje se odnose na finansiranje projekata nevladinim organizacijama.

I pored preporuke DRI-ja u vezi sa zapošljavanjem na osnovu ugovora o djelu, MP je nastavilo da angažuje lica na ovaj način za poslove iz redovne djelatnosti i to u kontinuitetu po nekoliko mjeseci. Na realizaciju i dalje čekaju preporuke u vezi sa obavezom MLJMP da kontroliše rad i finansije Centra za očuvanje i kulturu manjina, da izmijeni propise o izboru predstavnika NVO u radna tijela državne uprave, te da obaveže NVO da na odgovarajući način sprovode projekte kada je riječ o otvaranju posebnih računa i raznih aspekata finansiranja projekata, kontrolisanja i izvještavanja. Ista je situacija i kod MP u vezi ugovora o povremenim poslovima i izvještavanja Ministarstva finansija o trošenju donacija.

Revizija

U reviziji finansija i poslovanja za 2021. godinu tadašnjeg jedinstvenog Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava utvrđeno je da je za poreze i doprinose sveštenstva, monaštva i vjerskih lica isplaćeno 89.192,30 eura, a za socijalna davanja i njihove materijalne troškove 60.145,42 eura, što je suprotno zakonima o slobodi vjeroispovijesti i budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Ovi iznosi su, kako su utvrdili revizori, plaćani na osnovu rješenja ministra, zahtjeva vjerskih zajednica, popisa lica za koje se plaćaju doprinosi, uvjerenja Uprave prihoda i carina te mjesečnih faktura za struju, telefon, zakup, knjigovodstvo i održavanje sajtova. Revizori su utvrdili i prekoračenje tekuće budžetske rezerve za 357,3 hiljade eura te da je Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina isplaćeno 188,8 hiljada eura bez adekvatne dokumentacije.

Za finansiranje programa NVO utrošeno je više od 1,43 miliona eura sa budžetske pozicije predviđene za transfere političkim partijama, strankama i udruženjima suprotno Zakonu o budžetu, a na uzorku projekata vrijednih 252 hiljade eura, 27,1 hiljada isplaćena je na osnovu nepotpune ili neadekvatne dokumentacije, dok 44,5 hiljada nije pravdano uopšte.

Većina NVO nije dostavljala potvrde o radno-pravnom statusu angažovanih, a pojedine nijesu dostavljale ni obračune honorara na osnovu kojih bi se moglo provjeriti jesu li poreske obaveze pravilno obračunate i isplaćene. Korisnici ovih sredstava su rijetko dostavljali i dokaze da su aktivnosti uopšte realizovane, za pojedine troškove ni fakture. Nije bilo ni internih procedura za praćenje i procjenu uspješnosti realizacije projekata, pa su komisije imale različit pristup.

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo rijetko zahtijevalo povraćaj sredstava zbog neadekvatnog pravdanja ili u slučaju da nijesu utrošena. Ovaj resor je od polovine 2021. godine, nakon smjene ministra Vladimira Leposavića, bio bez prvog čovjeka, pa je njime koordinirao tadašnji ministar policije Sergej Sekulović, a onda i bivši premijer Zdravko Krivokapić.

Mjesto nije popunjeno za vrijeme njegove vlade, već je tek izborom manjinske vlade Dritana Abazovića za ministra pravde izabran Marko Kovač koji će morati da se pozabavi ovim nepravilnostima, kao i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content