Negativno mišljenje DRI na završni račun budžeta Opštine Herceg Novi

Piše: Objavljeno: 02/09/2022
featured image

Foto: Ilustracija, pexels

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021.godinu i dala negativno mišljenje, piše Pobjeda.me.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda Opštine Herceg Novi sadržanih u Izjašnjenju na Preliminarni izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (v.d.predsjednika Senata – član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi kao i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

“Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu utvrđeno je da su pojedini primici i izdaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, pogrešno iskazani što je dovelo do izračunavanja netačnog iznosa suficita”, navodi DRI.

U Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji iskazan je suficit budžeta za 2021. godinu u iznosu od 1.681.943,77 eura, što je za 1.290.735,65 eura veći iznos od iznosa budžetskog suficita utvrđenog finansijskom revizijom (391.208,12 eura).

“Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Herceg Novi za 2021. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima”, saopšteno je iz DRI.

Revizijom su utvrđeni slučajevi neusklađenosti sa: Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže daa se sa sadržajem Izvještaja upozna: Skupština Opštine Herceg Novi; Vlada, Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore; Zajednica Opština Crne Gore kao i Vrhovno državno tužilaštvo shodno čl. 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije.

Opština Herceg Novi je dužna da u roku od 30 (trideset) dana dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove, kao i da u roku od 6 (šest) mjeseci dostavi izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021.godinu, Izjašnjenje subjekta revizija, odgovor revizorskog tima kao i inforgrafik su dostupni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Creative
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Skip to content