Društvo da podrži politike koje će doprinijeti poštovanju prava lica s invaliditetom i zaštiti od diskriminacije

Piše: Objavljeno: 25/10/2021
featured image

U oblasti zaštite prava lica s invaliditetom (LSI) važno je da postoje kvalitetna strateška dokumenta, ali je najvažnije da su sama LSI uključena u proces i da cijelo društvo podrži politike koje će doprinijeti poštovanju njihovih prava i zaštiti od dikriminacije.

To je saopšteno na završnoj konferenciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru projekta “Zajedno za inkluziju lica sa invaliditetom”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Projektni koordinator CEDEM-a, Matija Miljanić, rekao je da je projekat imao za cilj da doprinese većem poštovanju prava lica s invaliditetom, kao i podizanju svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštitete od diskriminacije lica s invaliditetom.

“Građani procjenjuju da je u oblasti zapošljavanja, u najvećoj mjeri izražena diskriminacija prema najstarijim građanima, te prema osobama s invaliditetom. Što se tiče stepena diskriminacije u oblasti obrazovanja, najviše je izražena prema godinama starosti i invaliditetu. Dodatno smo primijetili da je, kada je riječ o tretmanu pojedinaca od strane javnih službi, stepen diskriminacije prema LSI veoma visok”, rekao je Miljanić.

“Kroz pet edukativnih postera uspjeli smo da prikažemo i približimo šta je zapravo Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom. Još jedna bitna aktivnost bila je trodnevna pravna akademija o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima i slobodama. Takođe, održan je trodnevni seminar “Svi za zabranu diskriminacije LSI”, koji je okupio medije, nevladine organizacije, Upravu za inspekcijske poslove, predstavnike ministarstava i centara za socijalni rad”, naveo je Miljanić.

Tokom trodnevnog seminara zaključeno je, kako je rekao, da je potrebno da se od strane inspekcijskih organa pokreće više postupaka po službenoj dužnosti, piše PR Centar.

“U budućem periodu moramo obezbjeđivati pristupačnost objekata i površina u javnoj upotrebi. To je prepoznato kao najveći problem tokom trodnevne aktivnosti. Nalazi i mišljenja socijalno-ljekarskih komisija moraju biti adekvatno obrazloženi. Pristupačnost nije samo fizička. Ona mora postojati na web sajtovima, u medijima isl.”, kazao je Miljanić.

Održana je, kako je dodao, i dvodnevna obuka “Razvoj antidikriminatornih politika na lokalnom nivou”, na kojoj su učesnici bili predstavnici opština, sekretarijata za društvene i pravno-normativne djelatnosti.

V.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore, Almedina Vukić Martinović, rekla je da je glavni zaključak dvodnevne obuke bio da je neophodno jačati kapacitete lokalnih samouprava i dodala je da je potrebno dodatno raditi na samom procesu izrade lokalnih akcionih planova.

“Važno je da u oblasti zaštite prava LSI imamo posebne strategije i jasan pravac i prioritete u tom dijelu, ali moramo shvatiti da je ovo horizontalno pitanje i da pored posebnih strateških dokumenata, moramo uzeti u obzir da lica s invaliditetom moraju biti uljučena u cijeli proces. Društvo koje omogućava njihovu punu uključenost je ono koje im omogućava da neposredno ostvaruju svoja prava. Pored zasebnog tretiranja ovog pitanja, zbilja je važno da i mi iz institucija, ali i cijelo društvo pružimo podršku ovakvim politikama”, smatra Vukić Martinović.

V.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, Aleksandra Popović, istakla je da je Vlada posvećena poštovanju ljudskih prava lica s invaliditetom i da je Crna Gora uložila značajne napore da uskladi svoj pravni sistem sa međunarodnim standardima u oblastima koje se tiču zaštite ljudskih prava lica s invaliditetom, “ali je još mnogo obaveza pred nama”.

“U pripremi je nova Strategija za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2022. do 2027. u kojoj će poseban akcenat biti na zaštiti od višestruke diskriminacije žene i djevojčica s invaliditetom. U proceduri je i formiranje novog Savjeta za prava lica s invaliditetom”, rekla je Popović.

U narednom periodu, kako je dodala, još intenzivnije će se raditi na unapređenju saradnje nevladinih organizacija i državne uprave.

“Poseban akcenat će biti stavljen na dalje usklađivanje sa relevantnim međunarodnim standardima, koji doprinose smanjenju diskriminacije lica s invalididtetom. Sve navedeno će se implementirati kroz novoformirani Direktorat za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom”, rekla je Popović.

Creative
Društvo
Kolumne
Ostalo
Posao
Uncategorized
Vijesti
Zabava
Skip to content